מפקד האוכלוסין החדש – "המפקד המתגלגל"

סקירת יום עיון בנושא שנערך בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  ב 26.6.12

 

 

 

 

במקרים רבים אנו משלבים במודלים הגיאוגרפיים נתונים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים המתבססים על נתוני מפקד האוכלוסין. לנתונים אלו משקל מכריע בתהליכי קבלת החלטות רבות משמעות כדוגמת פריסת סניפי רשת, זיהוי פוטנציאל שיווקי, סגמנטציית לקוחות ועוד.

במהלך חודש יוני השתתפנו ביום עיון מיוחד שערך הלמ"ס אודות מפקד האוכלוסין החדש, "המפקד המתגלגל". להלן סקירה של עיקרי התכנים שהועברו במפגש. קישור לדף יום העיון ולהורדת המצגות

 

רקע

מפקד אוכלוסין קיים היום בכל מדינות המערב. חשיבותו רבה בשל היותו מקור מידע ייחודי לנתונים על גודל האוכלוסייה, הרכבה ותכונותיה, גם ביחידות גיאוגרפיות קטנות ביותר דוגמת אזורים סטטיסטיים.

קיימות מספר מתודולוגיות מקובלות בעולם לביצוע המפקד:

 • מפקד מסורתי המבוסס על פקידה של כל בתי התושבים ואיסוף נתונים מלאים בשטח מכל האוכלוסייה
 • מפקד מנהלי המבוסס על שימוש במאגרי נתונים מנהליים המצויים בארגונים שונים כדוגמת משרד הפנים, מס הכנסה, הביטוח הלאומי, משרד הרישוי, חברת החשמל ועוד
 • מפקד משולב המתבסס על שימוש משולב בנתונים ממקורות מינהליים יחד עם נתונים מדגמיים שנאספים בסקרי שדה וטלפון
 • מפקד מתגלגל אשר אינו מתבצע בנקודת זמן אחת אלא באופן רציף לאורך כל מחזור הפקידה  (בדרך כלל  10 שנים) כאשר בכל שנה נדגם חלק מהאכלוסיה

במרבית המדינות בעולם המערבי המפקד נערך אחת לעשר שנים אם כי בחלקן בתדירות גבוהה יותר של אחת לחמש שנים (אוסטרליה, ניו זילנד, יפן, אירלנד).

בישראל בוצעו עד כה 6 מפקדי אוכלוסין בממוצע של אחת ל 12 שנים: 1948, 1961, 1972, 1983, 1995, 2008. עד 1995 המפקדים נערכו בשיטה המסורתית כאשר המפקד האחרון ב 2008 נערך בשילוב של מפקד מסורתי ומנהלי. 

 

המפקד הבא

המפקד הבא שיערך בארץ יבוצע במתכונת של מפקד משולב מתגלגל, תוך שימור המתודולוגיה של מפקד 2008 ופרישת הביצוע על פני עשור. למתכונת זאת מספר יתרונות: שימור כח האדם המקצועי המנוסה, שמירת עדכניות המתודולוגיות שפותחו, שימור ושיפור רצוף במירב המערכות הטכנולוגיות שפותחו ושילובן במערכות השוטפות של הלמ"ס, פיתוח  מערכות מנהליות תומכות והרחבת שימושיהן לצרכי המפקד, שילוב המפקד במערך הסקרים השוטף של הלמ"ס, שמירה על רמת מהימנות מירבית של האומדנים השוטפים.

תשתית הנתונים של המפקד תתבסס על המאגרים המנהליים הבאים:

 • מרשם אוכלוסין מעודכן
 • מרשם דירות – נמצא בתהליכי הקמה מתקדמים
 • מרשם תושבים קבועים "זרים" – בהקמה
 • מרשם "יורדים"
 • מרשם השכלה – בהקמה
 • הכנסות מעבודה או עסק (מס הכנסה וביטוח לאומי)
 • קצבאות (משרדי ממשלה שונים)

במקביל, תבוצע פקידה בשטח שמטרתה להתמודד עם בעיות מובנות במרשם האוכלוסין הנובעות מכתובות לא מעודכנות (20%-30%), כתובות שלא ניתן למפות (כולל ת"ד), ישובים ללא כתובות ומאיכות אומדני האוכלוסייה יורדת – ככל שמתרחקים ממועד המפקד מהימנות האומדנים יורדת.

תהליך הפקידה המתגלגלת יתבסס על פקידה של 10% מהאזורים הסטטיסטיים (או ישובים בינוניים וקטנים) בכל שנה, כך שבתום עשור תושלם פקידה מלאה של כל האזורים והישובים בארץ.

בנוסף, תבצע הלמ"ס השלמות מידע למפקד באמצעות סקר כח אדם חודשי, סקר הוצאות משפחה וסקר חברתי.

 

תוצרי המפקד – ברמת תפוקות שנתיות

 • אומדני אוכלוסייה שוטפים מעודכנים על בסיס המפקד המתגלגל. האומדנים יפורסמו פעמיים:
  • אומדן ארעי – לקראת סוף שנה קלנדרית עבור שנה קודמת – טרום תוצאות פקידה (סוף 2012 לנתוני סוף 2011)
  • אומדן קובע – לקראת אמצע שנה שלאחר מכן – כולל תוצאות פקידה (אמצע 2013 לנתוני סוף 2011)
 • נתונים חברתיים כלכליים לישובים שנפקדו במלואם בשנה שבה נפקדו (גם לפי אזור סטטיסטי)
 • נתונים חברתיים כלכליים לאזורים סטטיסטיים בישובים הגדולים, רק לאזורים הסטטיסטיים שנפקדו
 • נתונים חברתיים כלכליים ממקורות מנהליים לפי אזורים סטטיסטיים באופן שוטף

 

 

 

להמשך לחלקים הבאים:  המדד החברתי-כלכלי    נקודת המבט שלנו