המדד החברתי-כלכלי

רמת ה"חוזק" של האוכלוסייה

הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה נמדדת על ידי שילוב של תכונותיה הבסיסיות בתחומים הבאים: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, רווחה כלכלית, תעסוקה ואבטלה, מצוקות כלכליות.

המדד הנוכחי מבוסס על נתוני 1995 כאשר המדד החדש המבוסס על נתוני מפקד 2008 צפוי להתפרסם באוקטובר 2012. מספר שינויים במדד החדש מול קודמו:

 • בסיס הנתונים שונה (שיטת הדגימה)

 • שינוים בהגדרות של אזורים סטטיסטיים

 • כל נתוני ההכנסות נלקחו מקבצים מנהליים

   

16 המשתנים המשתתפים בחישוב המדד החדש:

 • דמוגרפיהממוצע נפשות למשק בית, חציון גיל, יחס תלות (היחס בין סך בני 0-19 ובני 65+ לבנין 20-64)

 • השכלה וחינוך: ממוצע שנות לימוד של בני 24-54, אחוז בעלי תואר 1-3 מבני 25-54, תואר אקדמאי (1-3)

 • תעסוקה ואבטלה: אחוז נשים שאינן שייכות לכח עבודה אזרחי שנתי מבנות 25-54, אחוז בעלי שכר מעבודה מבני 15+, אחוז בעלי הכנסה מעבודה גבוהה מפעמיים השכר הממוצע, אחוז בעלי הכנסה מעבודה נמוכה משכר המינימום

 • רווחה כלכלית: הכנסה ממוצעת לנפש (מעבודה וגמלאות), ממוצע כלי רכב בשימוש פר בני 18+ במשק בית, ממוצע חדרים פר נפש במשק בית, ממוצע חדרי שירותים פר נפש במשק בית, אחוז משקי בית בעלי אינטרנט

 • גמלאות: אחוז מקבלי הבטחת הכנסה מסך אוכלוסיה


מתודולוגיית בניית המדד

בשיטת ניתוח אשכולות (Cluster Analysis) מחלקים את היחידות הנחקרות למספר קבוצות, הומוגניות ככל האפשר ביחס למערכת המשתנים. בתהליך החלוקה מביאים את השונות של ערכי המדד בתוך האשכולות למינימום ואת השונות בין האשכולות למקסימום. 

המדד מחושב בנפרד לסוגי האזורים הבאים:

 • 252 רשומות מקומיות מחולקות ל 10 אשכולות (אשכול 1 – נמוך, אשכול 10 – גבוה)

 • 1616 אזורים סטטיסטיים מחולקים ל 20 אשכולות

 • מועצעות אזוריות  הכוללות 920 ישובים – מכיוון שהמדד הינו משוקלל לרמת המועצה אין לכך תקפות ברמת הישוב הבודד. ראו התייחסות שלנו לנושא ב"מדד פוינטס"

שימו לב שאין מתאם בין אשכול 10 לבין אשכול 20, כלומר 1 באשכול 10 אינו תואם ל 1+2 באשכול 20

 

 

המשך ל נקודת המבט שלנו     חזרה ל המפקד המתגלגל