עדכון מדד כלכלי חברתי פוינטס למגזרים ערבי וחרדי

 

הקדמה

מדד כלכלי-חברתי פוינטס הנו מדד משוקלל שפותח על ידי חברת פוינטס המבוסס על מדד הלמ"ס, ומשלים אותו על ידי למידה פרטנית של אזורים וניתוחם באופן שוטף.

לצורך עדכון מדד פוינטס פיתחנו מודל סטטיסטי המתבסס על אנליזה מרחבית של מדדים כלכליים ועסקיים, ממחקרים פנימיים הנעשים בחברה. המשתנים המשפיעים הנם משתנים כלכליים, משתני רמת חיים ומשתני בריאות ותחלואה ארציים.

בשל האופי הייחודי של המגזרים (ערבי וחרדי) ושונותם מהמגזר הכללי, הסקנו כי לא נכון יהיה להשוותם למגזר הכללי באותם המשתנים, וחיפשנו דרך בה נוכל למצוא ולדרג את ההבדלים הפנימיים בתוך כל מגזר ובמקביל להשוותם למדד הכללי, על מנת לקבל מדד בסולם אחיד לשני המגזרים.

לאחר למידה של מאפייני המגזרים, בחינה של משתנים רבים ולאור תובנות עסקיות אשר התגבשו אצלנו לאורך שנים, נבחרו פרמטרים שונים תחת הקטגוריות הבאות כמשתנים המשפיעים ביותר על המדד במגזרים:

מגזר ערבי

קטיגוריות משתנים משפיעים –  תעסוקה, השכלה, מדד זיקה טכנולוגית פוינטס, נתונים פיננסיים ונתוני צריכה

כל אחד מהמשתנים המשפיעים מושווה אל מול הממוצע הארצי של המגזר הכללי, בחלוקה למדד כלכלי חברתי.

על פי הביצועים בפועל באותה קטגוריה, מקבל האזור את ציון המדד הממוצע המשקף את הביצועים.

בסוף התהליך מחושב ציון משוקלל לאזור, כאשר לכל משתנה משקל שונה בחישוב הציון הסופי, עפ"י חשיבותו והקורלציה שנמצאה למדד.

בשלב השני נבדקים כל הציונים שקיבל האזור, במידה וב- 70% מהם האזור קיבל ציון מדד הזהה למדד הנוכחי, האזור נשאר במדד הנוכחי שלו כפי שנקבע במדד פוינטס, במידה ולא, האזור מקבל את ציון המדד המשוקלל שקיבל.

חריגים במודל:

בשל אופיים של חלק מהנתונים והנגישות אליהם ברמת ישוב בלבד, חושב המדד כפי שתואר לישובים הערביים המהווים אזור סטטיסטי אחד.

עבור נצרת המחולקת לאזורים סטטיסטיים רבים, חושב המדד ברמת עיר, כאשר הבידול בין האזורים נעשה ע"י המדד הטכנולוגי של פוינטס.

אזורים סטטיסטיים בערים מעורבות (תל אביב, חיפה, עכו, רמלה, לוד) בהם דומיננטיות למגזר ערבי, נמדדו בשל אופיים השונה, באותו מודל של המגזר הכללי.

עבור כ-67 ישובים, בעיקר בפזורה הבדואית, לא נמצאו נתונים מספקים ונקבע להם מדד פוינטס עפ"י הכרות ולמידה של הישובים.

מגזר חרדי

קטיגוריות משתנים משפיעים –  נתונים פיננסיים ונתוני צריכה

לכל אחד מהמשתנים המשפיעים חושב דירוג פנימי של המגזר במדד 1-7 לפי ממוצע הביצועים וסטיות התקן.

על פי הביצועים בפועל באותה קטגוריה, מקבל האזור את ציון המדד הממוצע המשקף את הביצועים באותו התחום.

בסוף התהליך מחושב ציון משוקלל לאזור, כאשר לכל משתנה משקל שונה בחישוב הציון הסופי, עפ"י חשיבותו והקורלציה שנמצאה למדד.